LOD och Fiskpassage i Bækrenden

En av de första LOD-anläggningarna med faunapassage/fiskpassage i Danmark ligger i Bækrenden vid byn Vallensbæk och byggdes 2005.

LOD och Fiskpassage i Bækrenden

En av de första LOD-anläggningarna (Lokalt Omhändertagende av Dagvatten) med fiskpassage i Danmark ligger i Bækrenden vid byn Vallensbæk och byggdes 2005.

Strömkanalen är en sidogren i St. Vejleå-systemet. Den tar emot stora mängder av regnvatten från Vallensbæk Nordmark, Holbæk Motorvejen och Brøndby avrinningsområde.

Bækrenden har begränsad kapacitet och vid stora inflöden kan översvämningar inträffa i byn Vallensbæk. Detta inträffade ofta innan LOD-systemet slutfördes.

Kommunens rådgivare fann i modellberäkningar att om inflödet till byns gatudamm översteg ca. 800 l/s skulle det bli översvämningar i byn.

Uppströms byn finns ett fält/äng, vars områden nära flodstranden tål att översvämmas.

År 2005 installerades en fauna/fisk passerbar Mosbaek dubbelskjutluckebroms med ett inbyggt nödöverlopp vid ängen för att begränsa inflödet till byn till max. 800 l/s.

Flödesregulatorn är placerad vid inloppet till vägbron på Højrupgårdsvej.

Flödesregulatorn dimensionerades för ett vattenflöde på upp till 2 m3/ s. Flödet är baserat på en regn återkomsttid av 18 år.

När flödet genom flödesregulatorn närmar sig 800 l/s ökar motståndet i flödesregulatorn och vattennivån ökar motsvarande uppströms flödesregulatorn med resultatet att ängen översvämmas.

När den tillgängliga volymen på ängen har fyllts står vattenytan så högt att vatten går in i flödesregulatorns nödöverlopp (vid höjd +3.03).

Sedan 2005 har olika terrängjusteringar gjorts på marken runt flödesregulatorn, och med den nuvarande terrängenytan (slutet av 2015) finns en lagringsvolym på ca. 1100 m3 upp till höjden +3.03.

Flödesregulatorn är dimensionerad så att vattenytan vid flödet ca 2 m3/s, står ca 25 cm under vägens höjd, som är ca. +3,50.

Kommunen genomför regelbundet nya LOD-initiativ i området, så det framgår av bilaga 1 till kommunplanen, klimatanpassningsplan 2013-15 att bland annat Bækrendens kapacitet måste ökas och uppsamlingen av regnvatten uppströms Vallensbæk måste öka. Ytterligare projekt omfattar ökad fördröjning av regnvatten för Nordmarksområdet från cirka 14 000 m3 till ca. 34 000 m3 . Se Vallensbæk kommuns avloppsplan och tillägg samt kommunens webbplats för ytterligare information om framtida planer.