Aalborggade i Randers

I centrala Randers hade invånarna under en period plågats av översvämningar orsakade av kapacitetsproblem i områdets avlopp.

Aalborggade i Randers

I centrala Randers hade boende under en period plågats av översvämningar orsakade av kapacitetsproblem i områdets avlopp. Dessutom hade Tyvdalen varit överbelastad från en bräddanläggning i Aalborggade. Området som har ett kombinerat avloppssystem, har ett antal lågt belägna källare som är känsliga för höga vattennivåer i avloppssystemet. MOUSE-beräkningar genomfördes och på grundval av resultaten därifrån föreslogs att förändra huvudavloppet, så att i Aalborggade, mellan Vorup Boulevard och Bøsbrovej, parallellt med ca. 240 m av det befintliga ø300 mm betongröret skulle ett plaströr med varierande dimensioner läggas. Ungefär. 80 m av den nya rörledningen, som ligger mitt på de 240 m, anlades ett rörmagasin av dim.1200 mm. Avrinningen från rörmagasinet reglerades på två ställen:

  • Ungefär. mitt i rörmagasinet fanns en ø1600 mm bräddanläggning med reglering av avloppet, så att flödet inte översteg kapaciteten i nedströms rörsystemet på ca. 110 l/s. Flödesregulatorn, som installerades var en Mosbaek dubbelskjutluckebroms, vilken monterades i utloppsväggen, bräddväggen. Dessutom kan avledning till Tyvdalen ske via ett ø110 mm rör.
  • Vid utloppet från rörmagasinet fanns ytterligare en ø1600 mm brunn. En dubbelskjutluckebroms med en kapacitet på 130 l/s, monterades i denna brunns bräddvägg.

Flödesregulatorerna och bräddväggs överloppskanterna i de två brunnsanläggningarna säkerställde optimalt utnyttjande av rörmagasinens volym. Genom att välja denna lösning var det möjligt att minska antalet översvämningar i de lågt placerade källarna.

Projektet genomfördes 1999 och rådgivande ingenjör var Carl Bro A/S.