Dagvattnet stryps för skydd mot skador

När ett affärsområde expanderar är det ofta med större byggnader och fler parkeringsplatser. Den ökade bebyggelsen leder till ett ökat behov av uppsamling av regnvatten.

Avloppet stryps för att skydda mot skador

När ett affärsområde expanderar är det ofta med större byggnader och fler parkeringsplatser. Den ökade hårdgjorda ytan leder till ett ökat behov av uppsamling av regnvatten.

De stora mängderna vatten kan fördröjas via olika typer av öppna och slutna bassänger, där dagvatten avbördningen styrs av en regulator. Detta kan till exempel göras från ett rörmagasin under parkeringsområdet.

Centralt placerade fastigheter med goda trafikförbindelser används alltmer för att bygga nya stormarknader, varuhus etc. Det skapar stora tak- och parkeringsområden från vilka stora mängder regnvatten måste avledas.

När nya kontorsbyggnader och andra kommersiella anläggningar byggs i befintliga kommersiella områden eller när befintliga kommersiella fastigheter utvidgas är det ofta med större ytor och tak än tidigare. Behovet av parkering ökar vanligtvis också.

Ibland ökar den hårdgjorda ytan inom området av estetiska skäl, till exempel när grusområdena är belagda med betongblock eller asfalt.

Reglering av regnvattenavledning sker antingen direkt vid den enskilda fastigheten eller gemensamt för flera fastigheter genom uppsamling i en dagvattenbassäng med kontrollerad avbörning. Vattnet leds till exempel till svackor i naturområden, över grönområden eller av översilningsytor.

Erfarenheten visar att det finns många olika situationer där en Mosbaek-regulator sitter och begränsar dagvattenutsläppet så att översvämningar någon annanstans i avloppssystemet undviks. En Mosbaek-regulator kräver minimalt underhåll.