Faunapassage i Bækrenden

Et af de første LAR anlæg med faunapassage i Danmark ligger i Bækrenden ved Vallensbæk Landsby, og er anlagt i 2005.

LAR og Faunapassage i Bækrenden

Et af de første LAR anlæg med faunapassage i Danmark ligger i Bækrenden ved Vallensbæk Landsby, og er anlagt i 2005.

Bækrenden er en sidegren i St. Vejleå-systemet.  Den modtager store tilledninger af regnvand fra Vallensbæk Nordmark, Holbæk Motorvejen og Brøndby-oplandet.

Bækrenden har begrænset kapacitet, og ved store tilløb kan der ske oversvømmelser i Vallensbæk Landsby.  Dette forekom ofte før LAR anlægget var udført.

Kommunens daværende rådgiver fandt ved modelberegninger, at hvis tilløbet til landsbyens gadekær oversteg ca. 800 l/s, ville der ske oversvømmelser i landsbyen.

Opstrøms for landsbyen ligger en mark/eng, hvis arealer nær åbrinken kan tåle at blive oversvømmet.

I 2005 blev der monteret en faunapassabel Mosbaek dobbeltblænde med indbygget nødoverløb ved engen for at begrænse tilløbet til landsbyen til max. 800 l/s.

Vandbremsen sidder ved indløbet til vejbroen på Højrupgårdsvej.

Vandbremsen blev dimensioneret for en vandføring på op til 2 m3/s.  Det var på det tidspunkt en 18-årshændelse.

Ved tilløb til vandbremsen over 800 l/s stiger modstanden i vandbremsen, og vandspejlet stiger tilsvarende opstrøms vandbremsen med det resultat at åbrinken oversvømmes.

Når det til rådighed værende volumen på åbrinken er brugt op, står vandet så højt, at det går i vandbremsens indbyggede nødoverløb (ved kote 3,03).

Siden 2005 er der foretaget diverse terrænreguleringer ved vandbremsen, men ved det nuværende terræn (ultimo 2015) er der et magasineringsvolumen på ca. 1100 m3 op til kote 3,03.

Vandbremsen er dimensioneret således, at ved tilløb af 2 m3/s, vil vandet stå ca. 25 cm under vejens kote, som er ca. 3,50.

Kommunen foretager løbende nye LAR-tiltag i området, således er der i Tillæg nr. 1 til Kommuneplan, Klimatilpasningsplan 2013-15 angivet, at der bl.a. skal ske en øgning i Bækrendens kapacitet og der skal ske en øget forsinkelse af regnvandet opstrøms Vallensbæk gadekær.  Yderligere tiltag er bl.a. øgning af bassinkapacitet for Nordmarksområdet fra ca. 14.000 m3 til ca. 34.000 m3.  Der henvises til Vallensbæk Kommunes spildevandsplan og tillæg samt kommunens hjemmeside for yderligere oplysninger om fremtidige tiltag.