Nede ved Nørreå

Overløb fra et afløbssystem til et vandløb skal indeholde mindst muligt stof. Sådan er det også ned til Nørreå i Randers.

Nede ved Nørreå

Overløb fra et afløbssystem til et vandløb skal indeholde mindst muligt stof. Sådan er det også ned til Nørreå i Randers.

Randers kommune og Mosbaek har i samarbejde bygget et anlæg, der passer til kommunens specifikke behov:

  • Forud for et mindre bygværk under jorden, findes en stor tilløbsledning. Den sikrer en lille strømningshastighed, og her sker der en separation. Det tunge stof går mod bunden, og det lette flyder op. Begge dele føres til renseanlægget.
  • I bygværket fordeles vandet til renseanlæg og i overløb til åen. En Mosbaek regulator på ledningen til renseanlægget styrer afledningen under fyldning og tømning af separatoren. Den sikrer, at aflastning til åen og belastningen til renseanlægget under regn er optimal.
  • Regulatoren sikrer desuden, at tilløbsledningen holdes ren. Det forklares ved regulatorens specielle karakteristik, som giver et stort afløb ved såvel start som slut af gennemløb.
  • I sien sætter der sig ikke meget stof, fordi bundfældningen opstrøms skillepladen og en flydende skumskærm sikrer, at mest muligt stof går til renseanlægget.
  • Driftspersonalets erfaringer bekræfter dette. Anlægget fungerer fuldt ud som planlagt.

Der er adgang til anlægget via en overbygning.

Nede under risten på billedet er bygværket. Her munder den store ledning ud.

Inde i skakten sidder en skråtstillet skilleplade, en si og en flydende skumskærm.

Skillepladen deler vandstrømmen og sikrer afledningen af stoffer i bund og top. Skumskærmen tilbageholder flydestofferne, og disse ledes via et underløb til renseanlægget

Skakten nede i bygværket fungerer som et overløb. Alt overløbsvand løber gennem sien. Sien er hængslet, og afbalanceret, så den åbner sig selv ved ekstreme belastninger.